Till startsidan

Bolagsstyrningsrapport

Atvexa är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North baserades Atvexas bolagsstyrning på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551) (”aktiebolagslagen”), Bolagets bolagsordning, interna regler, föreskrifter och policyer. Efter noteringen på Nasdaq First North kommer Bolaget även att följa Nasdaq First Norths Rulebook och tillämpa Koden. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Trots att Nasdaq First North inte är en reglerad marknad rekommenderas i Nasdaq First Norths Rulebook att bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North tillämpar Koden. Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i Bolagets bolagsstyrningsrapport (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). Eventuella framtida avvikelser redogörs för i Atvexas årliga bolagsstyrningsrapporter. Bolaget har inte för avsikt att avvika från någon av Kodens regler.

Bolagsstyrningsrapport 2017/18

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.