Till startsidan

Risker och riskhantering

Exponering för risker är en naturlig del av en affärsverksamhet och därför har Atvexa en plan för riskhantering. Fokus ligger på att identifiera risker, förebygga att risker uppkommer samt att förbereda handlingsplaner som gör det möjligt att begränsa eventuella skador som dessa risker kan orsaka.

Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning ligger utanför bolagets kontroll, minimeras med hjälp av olika policys, handlingsplaner och träning.

Det finns en rad faktorer som påverkar eller skulle kunna påverka Atvexas verksamhet, resultat eller finansiella ställning, vilket kan leda till att kursen för Atvexas aktier sjunker betydligt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Huvudsakliga risker relaterade till Atvexa och dess verksamhet finns utförligt beskrivna i det prospekt som fastställdes i samband med Atvexas notering och som återfinns på denna hemsida.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.