Till startsidan

Styrelse

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ledamöter valda vid årsstämma den 17 januari 2019 samt vid den extra bolagsstämman den 18 juli 2019 för tiden fram till nästa stämma.

I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska majoriteten av styrelsens stämmovalda ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Detta krav gäller inte arbetstagarrepresentanter. Enligt Koden ska även två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

I nedanstående tabell anges Bolagets styrelseledamöter, deras befattning, deras födelseår, året de först valdes in i styrelsen, huruvida de anses vara oberoende i förhållande till dels Bolaget och dess ledning och dels Bolagets större aktieägare samt aktieinnehav i Bolaget.

NamnFödelseårStyrelse-
ledamot sedan
BefattningOberoende i
förhållande till
Bolaget och dess ledning
Oberoende i
förhållande till
Bolagets större aktieägare1
Innehav i Bolaget
Sara Karlin19722017OrdförandeNejNej804 896 B-aktier
Lars Brune19552009LedamotJaNej3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier2
Cecilia Daun Wennborg19632013LedamotJaJa114 297 B-aktier
Trond Ingvaldsen19712019LedamotJaJa446 960 B-aktier3
Peter Weiderman19592009LedamotJaNej3 241 496 A-aktier och 700 000 B-aktier4
Gunilla Öhman19592019LedamotJaJaInget

1) Med ”större aktieägare” avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företagets ägande i andra företag.

2) Ägandet sker genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna. 

3) Ägandet sker genom Fem T AS, i vilket Trond Ingvaldsen äger 50 procent av aktierna och rösterna.

4) Ägandet sker genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman. 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.