Till startsidan

Utskott

Bolaget har beslutat att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott. Styrelsen fullgör istället de uppgifter som annars hade ålegat revisionsutskottet.
Styrelsen har för närvarande ett utskott; Ersättnings- och investeringskommittén.

Ersättnings- och investeringskommittén

Enligt Koden ska ledamöter i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Styrelsens Ersättnings- och investeringskommitté utvärderar löpande de ledande befattningshavarnas ersättningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor. Kommittén bereder ärenden inom dessa områden för beslut i styrelsen. Ersättnings- och investeringskommittén består för närvarande av två styrelseledamöter; Peter Weiderman (ordförande) och Cecilia Daun Wennborg, vilka båda anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Kommitténs ledamöter utses av styrelsen en gång per år.
Bolaget har upprättat riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer antogs på årsstämma den 10 november 2017. 

Ersättnings- och investeringskommittén har bland annat till uppgift att:

 1.  Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledning.
 2. Föreslå styrelsen individuell ersättning till den verkställande direktören och andra befattningshavare i Atvexagruppens ledning, och därvid säkerställa att dessa förslag är förenliga med Koncernens fastställda ersättningsprinciper samt med en utvärdering av varje befattningshavare. Därvid ska kommittén erhålla information om den totala ersättning som dessa befattningshavare erhåller från koncernbolag.
 3. Biträda styrelsen i att övervaka det system genom vilket Bolaget uppfyller gällande bestämmelser (som finns i lag, noteringsavtal och Koden) om offentliggörande av information som har med ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare att göra.
 4. Bereda frågor avseende generella incitaments- och prestationsprogram samt övervaka utfallet av dessa och förelägga styrelsen rapporter och förslag till beslut.
 5. Fatta beslut avseende följande investeringar:
  1. Köp och försäljning av fast egendom samt aktier och andelar i dotterbolag och intressebolag understigande 10 MSEK per tillfälle. Detta gäller oavsett om det planeras att göras av Bolaget och/eller något av Bolagets dotterbolag.
 6. Bereda underlag för beslut i styrelsen avseende följande investeringar:
  1. Köp och försäljning av fast egendom samt aktier och andelar i dotterbolag och intressebolag överstigande 10 MSEK.
  2.  Köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom tjänste-, hyres- och/eller leasingavtal om sådant köp eller sådan försäljning påverkar årets eller kommande års resultat med ett på förhand fastställt belopp.
 7. Tecknande av hyresavtal i något av Bolagets dotterbolag inför nyetablering eller vid väsentliga förändringar i befintliga lokaler.

Enligt arbetsordningen för Ersättnings- och investeringskommittén ska kommittén sammanträda minst två gånger per år. Protokoll ska föras vid sammanträden. Ordförande jämte en ledamot av kommittén ska justera protokollen.

Kommittén ska fortlöpande lämna muntliga rapporter till styrelsen över sin verksamhet, lämna förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut samt till styrelsen överlämna protokoll från sina sammanträden att distribueras till samtliga styrelseledamöter.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.