Till startsidan

Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt Koden ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, arvode och övrig ersättning till varje styrelseledamot, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning, eller principer för utseende av valberedning, för den nästföljande årsstämman. I Koden föreskrivs att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, att den verkställande direktören eller annan från bolagsledningen inte ska vara ledamot av valberedningen och att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Vidare kan, enligt Koden, styrelseledamöter ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Bolagets valberedning ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna baserat på antal röster i Bolaget per ingången av oktober månad. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och uppgifter ska följa Koden såvida avvikelse inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid ägarförändringar ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de tre största aktieägarna.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear och ägargrupperade per den första oktober baserat på antal röster i Bolaget samt som i god tid dessförinnan till Bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse av att delta i valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden - om inte avvikelse kan motiveras - bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (det vill säga först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig, baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter, ska utse valberedningens ordförande samt att sådan ordförande inte ska vara styrelsens ordförande.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.