Till startsidan

Definitioner

Omsättning

Totala intäkterna för Bolaget baserat på nettoomsättning samt övriga rörelseintäkter.

Rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultat från verksamheten exklusive avskrivningar avseende immateriella tillgångar.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet (EBITA) dividerat med med omsättningen. 

Årets resultat

Periodens nettoresultat efter skatt

Balansomslutning

Summan av totala tillgångar.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärv av bolag, inkråm och fastigheter.

Antal förvärv

Antal förvärvade bolag, inklusive inkråmsförvärv under perioden.

Antal anställda

Medelantal individuella medarbetare under perioden. 

Antal barn och elever

Medelantal barn och elever under perioden.

Antal varumärken

Totala antalet varumärken per bokslutsdagen.

Antal enheter

Totala antalet för- och grundskolor per bokslutsdagen. [Sammanslagna enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har var sitt tillstånd.]

Resultat per aktie

Årets resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

Utdelning per aktie

Periodens utdelning i SEK dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.