Till startsidan

Strategi

Fortsatt hög kvalitet och stabilitet i befintliga verksamheter

Atvexagruppen jobbar kontinuerligt för att leverera högkvalitativ utbildning med en hög grad av pedagogisk mångfald. Vi anser att kvalitetsfokus blir allt viktigare för både offentliga och fristående aktörer inom utbildningssektorn, samt att hög kvalitet i utbildning blir allt viktigare bland alla intressenter. Atvexa kommer därför att fortsätta lägga stort fokus på att det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet bland alla varumärken fortsätter att stärkas.

Vi avser även att vidareutveckla och fördjupa de samarbetsinitiativ som finns inom Atvexa-gruppen:

  • Detta sker bland annat genom att det kontinuerligt anordnas inspirationsdagar med inspirerande och aktuella teman för medarbetare inom hela Atvexagruppen. Inspirationsdagarna hålls även för särskilda funktioner, roller och uppdrag för att på så sätt främja kompetensöverföring och skapa ett forum för nätverkande. Under dessa arrangemang medverkar samtliga ur Atvexas ledning.
  • Den kontinuerliga ledarskapsutvecklingen för personer med ledande positioner i Atvexas dotterbolag genom att främja deras dialoger om utvecklingsområden, utmaningar, specifika ämnen, inspiration och stöttning av varandra samt dra lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser.
  • Kontinuerlig uppföljning för att fortlöpande säkerställa successionsarbetet. 
  • Utvecklande av det nära arbete inom Atvexagruppen och den öppenhet som genomsyrar verksamheten för att på så vis säkerställa att alla varumärken kan ge support till varandra och växa ur de utmaningar som uppstår.

Fortsatt fokus på lönsam tillväxt

Tillväxt under lönsamhet är en central del av Atvexas strategi och sker genom förvärv och till viss del organiskt. För att skapa goda förutsättningar för tillväxt strävar Atvexa efter att ytterligare stärka sitt goda renommé som en kvalificerad ägare för entreprenörsstyrda verksamheter. Atvexas tillväxt sker enligt följande:

(i) Förvärvad tillväxt 

En stor andel av Atvexas omsättningstillväxt är ett resultat av förvärv, dels av nya självständiga dotterbolag med egna varumärken, dels genom att Atvexas dotterbolag förvärvar mindre verksamheter. Under den senaste treårsperioden (2014/2015-2016/2017) har Bolagets omsättning ökat från 600,1 MSEK till 863,4 MSEK samtidigt som Bolagets EBITA har ökat från 19,8 MSEK till 45,9 MSEK. Under ovan nämnda period har den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 19,9 procent, varav drygt 85,8 procent har utgjorts av förvärvad tillväxt och 14,2 procent av organisk tillväxt. Atvexas verksamhet startade 2009 genom förvärvet av TäbyPedagogerna (TP). Bolaget har sedan dess genomfört ytterligare 28 företagsförvärv varav 13 under den senaste treårsperioden med en sammanlagd omsättning om 350,9 MSEK.

Den framtida omsättningstillväxten förväntas till övervägande del uppnås genom företagsförvärv av såväl Atvexa som dotterbolagen inom Atvexagruppen. Atvexa förvärvar bolag med en omsättning om 30-100 MSEK per bolag. Dotterbolagens förvärv omsätter i normalfallet 5-30 MSEK. 

(ii) Organisk tillväxt

Den organiska tillväxten inom Atvexa sker genom nyetableringar av förskolor eller skolor inom ramen för befintliga varumärken. Tillväxten kan även ske genom att befintliga förskolor eller skolor byggs ut med nya avdelningar inom förskolan eller klasser/årskurser inom grundskolan.

Fastighetsstrategi

Atvexa äger tre fastigheter och hyr i övrigt samtliga lokaler. Lokalkostnader utgör dotterbolagens näst största kostnadspost efter lönekostnader och Koncernbolagen har totalt ingått cirka 100 hyresavtal. Hyresvärdarna utgörs i majoritet av kommuner. Hyresavtalen har generellt ingåtts på för den svenska marknaden sedvanliga och skäliga villkor och uppgår i normalfallet till 1-3 år, med möjlighet till förlängning. 

Ungefär 25 procent av hyresavtalen förfaller fram till utgången av kalenderåret 2017, ungefär 33 procent under kalenderåret 2018, ungefär 27 procent under kalenderåret 2019 och ungefär 15 procent mellan kalenderåren 2020-2033. Bolaget anser att möjligheterna till förlängning av hyresavtal som löper ut är goda.

Atvexas förvärvsstrategi innebär att förvärv sker av verksamheter som hyr lokaler av olika hyresvärdar. 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.